ETF යනු කුමක්ද? – Victory Information

ETF යනු කුමක්ද?

ETF යනු කුමක්ද?

Posted: February 28th, 2018 | By: Lahiru - 0 Comments

සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදල් මණ්ඩලය 1980 අංක 46 දරණ පනත මගින් ස්ථාපිත කරන ලද අතර එහි කටයුතු 1981 මාර්තු මස පළමුවෙනි දින සිට ආරම්භ කර කම්කරු අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක විය. දැනට එය 2017 ජුනි මස මැද සිට සංවර්ධන කාර්යභාර අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. රජයේ විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමයට හිමිකම් නොකියන සියළු රාජ්‍ය සේවකයන් සහ පුද්ගලික අංශයේ සේවකයන් මෙම අරමුදලේ සාමාජිකයන් වන අතර ඔවුන්ගේ සේවායෝජකයින් විසින් සිය සේවකයින්ගේ දළ ඉපයීම්වලින් 3%ක් මාසිකව මෙම අරමුදලට ප්‍රේෂණය කළ යුතුය. එමනිසා මෙය සේවක අර්ථසාධක අරමුදල මෙන් නොවේ. මෙහිදී සේවායෝජකයා විසින් සේවකයන්/සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් දායක මුදල් ගෙවනු ලබයි. එසේ හෙයින් මෙය සාමාජිකයා විසින් දායකත්වයක් නොදක්වා ඔහු ලබන ප්‍රතිලාභයකි. පසුගිය වසර 36 ක කාලය තුලදී අරමුදල ශීඝ්‍ර ලෙස වර්ධනය වී, 2016 දෙසැම්බර් අවසාන වන විට එය රු. බිලියන 245ක් පමණ වූ අතර, මෙකී අරමුදලින් මිලියන 2.6ක පමණ ක්‍රියාකාරී සාමාජික පිරිසකට සේවය සපයන අතර එම සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් සේවායෝජකයෝ 79,000ක් පමණ දායක මුදල් සපයති.

 මණ්ඩලය විසින් ඉටුකරනු ලබන ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • සේවායෝජකයන්ගෙන් දායක මුදල් එකතු කර ගැනීම.
 • එම අරමුදල් ඥානාන්විත ලෙස ආයෝජනය කිරීම.
 • සාමාජිකයින්ට සමාජ සහ සුභසාධන ප්‍රතිලාභ රැසක් ලබාදීම සහ ප්‍රතිලාභ මුදල් ගෙවීම.
 • දායක මුදල් නොගෙවන සේවායෝජකයින් සොයා ගැනීම සහ අධිභාර ආදායම් එකතු කිරීම ඇතුළු නීතිමය කටයුතු සහ අදාල නීති කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • සාමාජික ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම සහ සාමාජිකයන් පිළිබඳ වාර්ෂික ප්‍රකාශන නිකුත් කිරීම.
 • අරමුදලින් ඉපැයූ ලාභය මත පදනම්ව වාර්ෂිකව සාමාජිකයන්ට ලාභාංශ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.
 • ස්වයං රැකියාවන්හි නියුක්ත පුද්ගලයින් අරමුදලේ සාමාජිකයන් වශයෙන් ලියාපදිංචි කිරීම.

සාමාජික ප්‍රතිලාභ

මෙම අරමුදල පිහිටුවීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ එහි සාමාජිකයන්ගෙන් දායක මුදල් අයකිරීමක් නොමැතිව එවුන්ට සුභසාධන ප්‍රතිලාභ ලබාදීම වන අතර මේ වන විට පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ යෝජනාක්‍රම 8ක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. මෙම ප්‍රතිලාභ ප්‍රධානය කරනු ලබන්නේ සාමාජිකයාගේ ගිණුමේ ශේෂය පිළීබඳ නොසලකා වන අතර එසේ ගෙවූ ප්‍රතිලාභ වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ගිණුමෙන්ද අඩුකිරීමක් සිදු නොකරයි. එමෙන්ම සාමාජිකයාගේ ගිණුමට සම්පූර්ණ පොලිය සහ අරමුදල විසින් වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන ලාභාංශ ද බැරකරනු ලබයි.

ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමය
වටිනාකම (රු.)
මරණයකදී  ලබා දෙන ප්‍රතිලාභ
රු. 100,000/-
පූර්ණකාලීන ආබාධ
රු. 200,000/-
අක්‍ෂිකාච බද්ධ කිරීම
එක් ඇසක් සඳහා 15,000 බැගින්
හෘද සැත්කම් ආධාර
රු. 300,000/-
වකුගඩු බද්ධ කිරීම සඳහා ආධාර
රු. 300,000/-
ආරෝග්‍යශාලා ගතවිම්
වාර්ෂිකව 25,000 බැගින්
(ජිවිත කාලයටම රු. 50,000/-)
5 වසර ශිෂ්‍යත්ව
සෑම අයෙකුටම රු. 15,000 බැගින්
වසරකට ශිෂ්‍ය්ව 9000ක්
අ.පො.ස උ.පෙළ  විභාගය සෑම අයෙකුටම රු. 12,000/- බැගින් වසරකට 5000කට මූල්‍ය ආධාර
“වියන” නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය
2,500,000 දක්වා සහනදායී පොළී
අනුපාතය මත

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference : http://www.etfb.lk/si/sub_pgs/sub_aboutus.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • We have worked with Victory Information nearly more than 3 years and recommending the team for software solutions. The management and the team, both are very helpful at the time from the requirement study, implementation and the post-go-live support. They were with us for an extra mile until the customer satisfaction and greatly appreciate their service and the support.


  Asiri Cooray

  Thakral One - Head of ERP Solutions
 • The feedback for the H2SO4 system is good in all areas including servicing. Special thanks to Mr.Haritha Munasinghe for the persisting maintenance of same.


  Chathurika Deepani Subasinghe

  Delvon Security & Investigation PVT(Ltd) - Assistant Managing Director
 • The team has been delivering results within the budget and the time. I’m absolutely satisfied with the quality of their services, their development skills, and responsibility as well as the way they manage communication with us and our clients. I fully recommend Victory Information as a reliable IT partner.


  Ruwan Hitinayake

  Ekrain Holdings - Managing Director
 • We have been using H2SO4 as our ERP solution and have to say that it has transformed the way we do business. Real-time accounting provides real-time information to us with critical insight into our business which allows us to make fast and timely decisions. Flexible reporting in H2SO4 helps us to have information in an analytical manner which speeds up the effective decision making. Victory Information PVT(Ltd) has put a tremendous effort to make a model suitable for our industry as a Fertilizing Company.


  R M D B Rathnayake

  Ceylon Fertilizer Comapny Limited - IT Manager

© 2017 VICTORY INFORMATION [PVT] LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

NO.26, 8th LANE,NAWALA, SRI LANKA.
(+94) 112 806 808 / (+94) 767 444 999
sales@victoryinformation.com