වෘත්තිය සමිති අයිතිවාසිකම් – Victory Information

වෘත්තිය සමිති අයිතිවාසිකම්

වෘත්තිය සමිති අයිතිවාසිකම්

Posted: March 2nd, 2018 | By: Lahiru - 0 Comments

වෘත්තිය සමිතියකට සම්බන්ධ විමේ නිදහස

රැස්වීමේ නිදහස ආණ්ඩුක්‍රව ව්‍යවස්ථාව මගින් තහවුරු කරන අතර, සේවකයන් හට වෘත්තිය සමිති පිහිටුවා ගැනීමට සහ ඒවාට සම්බන්ධ වීමට අවසර ලබා දෙයි. වෘත්තිය සමිති ආඥා පනත අනුව වෘත්තිය සමිතියක් යනු පහත සඳහන් අරමුණු එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් සහිත ස්ථිර හෝ තාවකාලික සේවකයන් හෝ සේවායෝජකයන්ගේ සංයෝජනයක් හෝ කිසියම් සංගමයකි.

(අ) සේවකයන් සහ සේවායෝජකයන් අතර හෝ සේවකයන් සහ සේවකයන් අතර හෝ සේවායෝජකයන් හා සේවායෝජකයන් අතර සම්බන්ධතා විධිමත් කිරීම හෝ

(ආ) කිසියම් වෘත්තියක හෝ ව්‍යාපාරයක පැවැත්ම පිලිබඳ සීමාකාරී කොන්දේසි පැනවීම හෝ

(ඇ) වෘත්තිය ගැටළු වලදී සේවකයන් හෝ සේවායෝජකයන් නියෝජනය කිරීම හෝ

(ඈ) කිසියම් වෘත්තියක හෝ කර්මාන්තයක වැඩ වර්ජන හෝ වැඩ නතර කිරීම් වලදී මුදල් සපයන කටයුතු සංවිධානය කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම හෝ වැඩ වර්ජනයකදී හෝ වැඩ නතර කිරිමකදී එහි සාමාජිකයන්ට වැටුප් හා අනිකුත් ප්‍රතිලාභ ලබාදීම සහ වෘත්තිය සමිති දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එකතුව සම්මේලන පැවැත්වීම.

වෘත්තිය සමිතියක් ආරම්භ කොට මාස 3 ක කාලයක් තුළ ලියාපදිංචි කළ යුතු වේ. කෙසේ වුවද ඒ සඳහා මාස 6 දක්වා කාලයක් දීර්ග කිරීමක් ලබා දිය හැකිය. නියමිත අයදුම්පත්‍රය භාවිතා කළ යුතු අතර අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් හත දෙනෙකු ඊට අත්සන් කොට තිබිය යුතු වේ. වෘත්තිය සමිතියේ නීති රීති වල පිටපතක් සහ පහත සඳහන් තොරතුරු ගැන ප්‍රකාශනයක් ලේඛකාධිකාරී වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන සාමාජිකයන්ගේ නම්, වෘත්තිය සහ ලිපිනයන්, වෘත්තිය සමිතියේ නම සහ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ලිපිනය, වෘත්තිය සමිතියේ නිලධාරින්ගේ තනතුරු, නම්, වයස, ලිපිනයන් සහ වෘත්තින් වෘත්තිය සමිතියේ අරමුණු, නීති සහ ව්‍යවස්ථාව කිසියම් නීතිමය විධිවිධාන සමග නොගැලපීමක් නොමැති නම් ලේඛකාධිකාරිවරයා විසින් වෘත්තිය සමිති ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය නිකුත් කරනු ලැබේ.

නීතිමය විධිවිධානයන්ට අනුකූලව කටයුතු නොකළහොත් වෘත්තිය සමිතියට විරුද්ධව නඩු පැවරිය හැකිය. කිසියම් වෘත්තිය සමිතියකට සම්බන්ධවීම හෝ සම්බන්ධවීමෙන් වැලකීම සේවා නියුක්ති කොන්දේසියක් ලෙස කිසියම් සේවායෝජකයෙකු විසින් සේවකයන් හට බලහත්කාරයෙන් පනවනු ලැබේ නම් එය අසාධාරණ කම්කරු ක්‍රියා පිලිවෙතක් ලෙස කාර්මික ආරවුල් පනත සලකයි. එලෙසම වෘත්තිය සමිති කටයුතු වලට සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන් රැකියාවේ කිසිදු අංශයකට අදාළව සේවායෝජකයා විසින් සේවකයාට වෙනස් ලෙස සැලකීම සිදු නොකළ යුතුය. වයස අවුරුදු 21 ට වැඩි නමුත් 16 ට අඩු නැති පුද්ගලයෙකුට වෘත්තිය සමිතියක සාමාජිකයෙකු විය හැකිය. ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි වෘත්තිය සමිති 2074 ඇති අතර ඉන් 54.5% රාජ්‍ය අංශයේද 27.5% රාජ්‍ය සංස්ථා අංශයේද 18% පුද්ගලික අංශයේද වෘත්තිය සමිති වේ. වෘත්තිය සමිති මගින් ආවරණය වන සේවක සංඛ්‍යාව ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ශ්‍රම බලකායෙන් 9.5% කි. ගෝලීය වෘත්තිය සමිති සම්මේලනයට සම්බන්ධ වෘත්තිය සමිති කිහිපයක් ඇති අතර ජාත්‍යන්තර වෘත්තිය සමිති සම්මේලනයට ඒකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති 4 ක් ඇත. ජාත්‍යන්තර වෘත්තිය සමිති සම්මේලනයට සම්බන්ධ වෘත්තිය සමිති වන්නේ ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමය, ජාතික වෘත්තිය සමිති සම්මේලනය සහ ජාතික කම්කරු කොංග්‍රසයයි.

 1. ලංකා කම්කරු සංගමය ලිපිනය: 72, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත, කොළඹ 07 දු.අ: 94 011-2574528, 011-2574524 විද්‍යුත් ලිපිනය:cwconline@sltnet.lk
 2. ජාතික වෘත්තිය සමිති සම්මේලනය අංක. 60, බණ්ඩාරනායකපුර, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, වැලිකඩ, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව

සාමුහික ලෙස කේවල් කිරීමේ නිදහස

කාර්මික ආරවුල් පනත සාමුහික ලෙස කේවල් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සලසා දෙයි. කෙසේ වුවද කිසියම් සේවා ස්ථානයක ශ්‍රම බලකායෙන් අවම වශයෙන් 40% ක් වෘත්තිය සමිතියක් මගින් නියෝජනය විය යුතුය යන නියමය බෙහෙවින්ම සිමාකාරී එකකි. සාමුහික ගිවිසුමක් යනු කිසියම් කර්මාන්තයක සේවකයන්ගේ සේවානියුක්තියට අදාල කොන්දේසි හා නියමයන්ට අදාළ ගිවිසුමක් ලෙස කාර්මික ආරවුල් පනත මගින් නිර්වචනය කරනු ලැබේ. සාමුහික ලෙස කේවල් කිරීමේ ගිවිසුම මගින්, සාමාන්‍යයෙන් නීතිය මගින් ලබා දෙනු ලබන ප්‍රතිලාභ වලට වඩා හොඳ ප්‍රතිලාභ සේවකයන්ට ලබා දෙනු ලැබේ. නීතියෙන් සපයා ඇති විධිවිධානවලට වඩා අඩු වාසිදායක වන විධිවිධාන සාමූහික ලෙස කේවල්කිරීමේ ගිවිසුමක ඇත්නම් ඒවා බලාත්මක කළ නොහැකිය. සාමුහික කේවල් කිරීමේ ගිවිසුම එය ප්‍රසිද්ධ කරනු ලබන දින සිට ක්‍රියාත්මක වේ. අදාල ගිවිසුමෙහි සඳහන් පාර්ශ්ව, වෘත්තිය සමිති, සේවායෝජකයෝ සහ සේවකයෝ එමගින් බැඳීමට ලක් කෙරෙති. කිසියම් නිශ්චිත හෝ නිශ්චිත නොවන කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා සාමූහික ලෙස කේවල් කිරීමේ ගිවිසුමක් සකසනු ලැබේ. නියමිත ආකෘතියෙන් ලිඛිත අවලංගු කිරිමේ නිවේදනයක් කොමසාරිස්වරයා, අනිකුත් සෑම පාර්ශ්වයකටම, වෘත්තිය සමිති සහ සේවායෝජකයා වෙත ලබා දීමෙන් අවිනිශ්චිත කාලයක් ස‍ඳහා වූ සාමූහික ලෙස කේවල් කිරීමේ ගිවිසුමක් අවලංගු කළ හැකිය. සාමූහික ලෙස කේවල් කිරීමේ ගිවිසුමක් ලිඛිත විය යුතු අතර පාර්ශ්ව හෝ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයින් ඊට අත්සන් කර තිබිය යුතු වේ.

මූලාශ්‍රය: 1950 කාර්මික ආරවුල් පනත 5-10 සහ 32(4) වගන්තිය

වැඩ වර්ජනය කිරීමේ අයිතිය

ශ්‍රී ලංකා නීතිය වැඩ වර්ජනය කිරීමේ අයිතිය සුපැහැදිලිව පිළිනොගනියි. එසේ වුවද වෘත්තිය සමිති ආඥාපනත වැඩ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයක් කුමක්දැයි නිර්වචනය කිරීම සහ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල වැඩ වර්ජන තහනම් කිරීම විස්තර කර ඇති පරිදි නියමිත අකාරයෙන් සහ ආකෘති පත්‍රයෙන් අඩුවශයෙන් වැඩවර්ජනය ආරම්භ කෙරෙන දිනට දින 21 කට පෙර සේවායෝජකයෙකුට දැනුම්දීමක් කරන්නේ නම්, අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල හැර ව්‍යවසායන්හි වැඩවර්ජන ක්‍රියාමාර්ග නීත්‍යානුකූල සහ නීතිය මගින් අවසර ඇති දෙයක් ලෙස සුපැහැදිලිව උපකල්පනය කළ හැකිය. බේරුම් කිරීමක් උපයෝජනය අනිවාර්ය කිරීම සහ දීර්ඝ අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලැයිස්තුවක් පැවතීම මගින් වැඩ වර්ජනය කිරීමේ අයිතිය සීමා වේ. කිසියම් වෘත්තියක හෝ කර්මාන්තයක සේවයෙහි නියුතු පුද්ගල කණ්ඩායමක් එකතුව ක්‍රියා කරමින් වැඩ නතර කිරීම හෝ සාමුහික ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ සේවයෙහි යෙදී සිටින හෝ සේවයෙහි යොදවා ඇති කිසියම් පුද්ගල සංඛ්‍යාවක් පොදු අවබෝධයක් ඇතිව අඛණ්ඩව සේවය කිරීම හෝ රැකියාව භාරගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම වැඩ වර්ජනයක් ලෙස වෘත්තිය සමිති ආඥා පනත සහ කාර්මික ආරවුල් පනත විසින් නිර්වචනය කරනු ලැබේ. කාර්මික ආරවුලක් යනු සේවායෝජකයන් සහ සේවකයන් අතර හෝ සේවකයන් හා සේවකයන් අතර රැකියාව හෝ රැකියාවට අදාළ නොවන කරුණක් හෝ සේවා නියුක්ති කොන්දේසියක් හෝ ශ්‍රමය හෝ පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධ තත්ත්වයක් සම්බන්ධව ඇති වන ගැටළුවක් හෝ වෙනසකි.

මූලාශ්‍රය : 1950 කාර්මික ආරවුල් පනත 32 වගන්තිය කර්මාන්ත ශාලා ආඥා පනත 67 වගන්තිය 1935 වෘත්තිය සමිති ආඥාපනත 02 වගන්තිය

Reference: https://salary.lk/home/labour-law/labourlaw-sinhalese/trade-unions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • We have worked with Victory Information nearly more than 3 years and recommending the team for software solutions. The management and the team, both are very helpful at the time from the requirement study, implementation and the post-go-live support. They were with us for an extra mile until the customer satisfaction and greatly appreciate their service and the support.


  Asiri Cooray

  Thakral One - Head of ERP Solutions
 • The feedback for the H2SO4 system is good in all areas including servicing. Special thanks to Mr.Haritha Munasinghe for the persisting maintenance of same.


  Chathurika Deepani Subasinghe

  Delvon Security & Investigation PVT(Ltd) - Assistant Managing Director
 • The team has been delivering results within the budget and the time. I’m absolutely satisfied with the quality of their services, their development skills, and responsibility as well as the way they manage communication with us and our clients. I fully recommend Victory Information as a reliable IT partner.


  Ruwan Hitinayake

  Ekrain Holdings - Managing Director
 • We have been using H2SO4 as our ERP solution and have to say that it has transformed the way we do business. Real-time accounting provides real-time information to us with critical insight into our business which allows us to make fast and timely decisions. Flexible reporting in H2SO4 helps us to have information in an analytical manner which speeds up the effective decision making. Victory Information PVT(Ltd) has put a tremendous effort to make a model suitable for our industry as a Fertilizing Company.


  R M D B Rathnayake

  Ceylon Fertilizer Comapny Limited - IT Manager

© 2017 VICTORY INFORMATION [PVT] LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

NO.26, 8th LANE,NAWALA, SRI LANKA.
(+94) 112 806 808 / (+94) 767 444 999
sales@victoryinformation.com