මුද්දර බද්ද (Stamp Duty) – Victory Information

මුද්දර බද්ද (Stamp Duty)

මුද්දර බද්ද (Stamp Duty)

Posted: March 2nd, 2018 | By: Lahiru - 0 Comments

මුද්දර බදු ආඥා පනත ශ්‍රි ලංකාවේ 1909 වර්ෂයේදී පනවන ලදී. ඉන් අනතුරව සාධන පත්‍ර හා ලිපි ලේඛන මෙන්ම ඒ සමඟ සම්බන්ධ වන කරුණු හෝ එයට අනුෂාංගිත වන කරුණු සම්බන්ධයෙන් මුද්දර බදු පැනවීම සඳහා 1982 අංක 43 දරන මුද්දර බදු පනත පාර්ලිමේන්තුව විසින් පනවන ලදී.

නිෂ්චල දේපල හා ඇතැම චංචල දේපල සම්බන්ධයෙන් පනවන ලද මුද්දර බදු, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සිදු කරන ලද 13 වන සංශෝධනයෙන් පළාත් සභා වෙත විමධ්‍යගත කරන ලද අතර මධ්‍යම රජයෙන් පාලනය කරනු ලැබු මුද්දර බදු 2002 මැයි මස 01 දින සිට අත්හිටුවන ලදී. රජය විසින් මුද්දර බද්ද නැවත හදුන්වා දෙන ලද අතර 2006 අංක 12 දරන මුද්දර බදු (විශේෂ විධි විධාන ) පනත පහත දැක්වෙන සාධන පත්‍ර වලට පමණක් පනවන ලදී.

විශේෂිතව දක්වා ඇති සාධන පත්‍ර නම්:

 • ​​​දිවුරුම් පෙත්සමක්
 • රක්ෂණ ඔප්පුවක්
 • ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්වරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කිරිමේ අධිකාරී පත්‍රයක්
 • ව්‍යාපාරයක්, වෙළදාමක්, වෘත්තියක් හෝ රැකියාවක් කරගෙන යාම සඳහා තත්කාල බලපත්‍රයක්
 • ණය කාඩ්පත භාවිතා කිරීම මත ණය කාඩ්පත් හිමියෙකු විසින් කරනු ලබන යම් හිමිකම් පෑමක් හෝ ඉල්ලීමක්
 • අලුත් හෝ අමතර නිකුත් කිරීමක් මත හෝ පැවරීමක් හෝ මාරු කිරිමක් මත වු කොටස් සහතිකයක්
 • දේපලකට බලපාන්නා වු නිශ්චිත මුදල් ප්‍රමාණයක් සඳහා වු උකස් කිරීමක්
 • පොරොන්දු නෝට්ටුවක්
 • යම් දේපලක් බදු දීම හෝ කුලියට දීම
 • යම්කිසි මුදලකට හෝ වෙනත් දේපලක් සඳහා දෙනු ලබන ලදු පතක් හෝ නිදහස් කිරීමක්

අය කිරිමේ හැකියාව

2008 අංක 10 දරන පනතින් හා 2011 අංක 13 දරන පනතින් සංශෝධනය කර ඇති පරිදි 2006 අංක 12 දරන මුද්දර බදු ( විශේෂ විධි විධාන) පනත යටතේ ශ්‍රිලංකාවේ තුළ ක්‍රියාත්මක වන, නම් කරනු ලබන හෝ ඉදිරිපත් කරන සෑම සාධන පත්‍රයකම මත; ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ක්‍රියාත්මක වන හා ශ්‍රි ලංකාවේදී ඉදිරිපත් කරනු ලබන ශ්‍රි ලංකාවේ දේපලක් සම්බන්ධයෙන් ගැසට් කර ඇති නිදහස් කිරීම් වලට යටත්ව මුද්දර බදු අය කරනු ලැබේ. (එය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරිපත් කරන දින බැඳියාව ඇති වේ)

 

ගාස්තු නිදහස් කිරීම්
අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ දක්වා ඇති

 • 2006.04.03 දාතම අංක 1439/3
 • 2006 10.05 දාතම අංක 1465/19
 • 2008.01.01 දාතම අංක 1530/13
 • 2012.12.17 දාතම අංක 1789/9
 • 2013.05.10 දාතම අංක 1809/19
 

අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ දක්වා ඇති

 • 2006.10.05 දාතම අංක 1465/20
 • 2007.01.01 දාතම අංක 1478/7
 • 2008.05.22 දාතම අංක 1546/7
 • 2012.04.04 දාතම අංක 1752/17
 • 2012.05.09 දාතම අංක 757/4
 • 2012.10.04 දාතම අංක 1778/32
 • 2012.12.18 දාතම අංක1789/15


උපලේඛනය.
සාධන පත්‍රය,ගාස්තුව, නිදහස් කිරීම් සහ අනෙකුත් විස්තර ඇතුලත් මුද්දර බදු

සාධන පත්‍රය අනුප්‍රමාණය (රු.)
1. දිවුරුම් ප්‍රකාශය රු. 50/-
2. රක්ෂණ ඔප්පුව සෑම රු. 1000/- හෝ ඉන් කොටසකට රු. 1/-
3. ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්වරයකු වශයෙන් කටයුතු කිරීමට අධිකාරී පත්‍රය රු. 2000/​-
4. ව්‍යාපාරයක්, වෙළඳාමක්, වෘත්තියක් හෝ රැකියාවක් කරගෙන යාම සඳහා තත්කාල බලපත්‍රයක් මධ්‍යසාර අලෙවිකිරීම සඳහා බලපත්‍රය – රු. 10000/- 2013.01.01 සිට රු. 20,000/-. වෙනත් රු. 1000/- අඩු හෝ බලපත්‍ර ගාස්තුවෙන් 10% 2013.01.01 සිට රු. 2000/-. හෝ බලපත්‍ර ගාස්තුවෙන් 10%
5. ණය කාඩ්පත් ගෙවීම් සෑම රු. 1000/- හෝ ඉන් කොටසකට රු. 10/- 2013.01.01 සිට රු. 15
6. කවර හෝ සමාගමක අලුත් අමතර නිකුත් කිරීමක් මත හෝ පැවරීමක් මත වූ කවර හෝ කොටස් සහතිකය තක්සේරුකරු / සහකාර කොමසාරිස්/ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්ගේ නිගමනය මත එම කොටස් නිකුත් කරනු ලබන මාරු කරනු ලබන හෝ පවරනු ලබන දිනයේ දී විවෘත වෙළඳපොලේ පැවතිය හැකි මිලේ සමුච්චිත වටිනාකමට සෑම රු. 1000 කට ම හෝ ඉන් කොටසකට රු. 5/-
7. කවර හෝ දේපළකට බලපානු ලබන උකස සෑම රු. 1000/- හෝ ඉන් කොටසක් සඳහා රු. 1/-
8. පොරොන්දු නෝට්ටු සෑම රු. 1000/- හෝ ඉන් කොටසක් සඳහා රු. 1/-
9. යම් දේපලක් බදු දීම හෝ කුලියට දීම සම්බන්ධ සාධන පත්‍රයක්. එකතු කුලිය හෝ බද්දේ සෑම රු.1,000ක් හෝ ඉන් කොටසක් සදහා (බදු කාලය අවුරුදු 20 ඉක්මවන විට පළමු අවුරුදු 20 සදහා වූ මුදල) 10/-
10. යම් මුදලක් හෝ වෙනත් දේපලක් සදහා දෙන ලද ලදුපතක් හෝ අත්හැරීමක්. රු.25 (රු25,000 ට වැඩි නම්)

මුද්දර ගාස්තු සමථයකට පත් කීරීම

මුද්දර ගාස්තු සමථයකට පත්කිරීම සදහා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්යවේ.
පහත සදහන් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචිය ලබා ගත යුතුයි.

 • රක්ෂණ සහතික නිකුත් කරන තැනැත්තෙක්
 • බලපත්‍ර නිකුත් කරන ආයතනයක්
 • ණය කාඩ්පත් සේවා සපයන්නෙක්
 • සේවකයින් 100කට වඩා සේවයෙහි යොදවන ලද සේවා යෝජකයෙක්
 • නියම කර ඇති ආකාරයට හෝ අවස්ථාවට අනුව යම් ප්‍රභේදයක් සාධන​ පත්‍ර ලෙස මුද්දර යෙදීම ප්‍රායෝගික නොවන හෝ කාර්යක් නොවන ලෙස සැලකිල්ලට ගැනීමේදී වෙනත් ආකාරයේ සාධන පත්‍ර නිකුත් කරන වෙනත් තැනැත්තෙක්

මුද්දර ගාස්තු සමථයකට පත් කිරීම සදහා වූ අධිකාරිය විසින් අදාල ගාස්තු කාර්තුව අවසානයේ සිට දින 15ක් ඇතුලත දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත ප්‍රේෂණය කල යුතුයි.

ගෙවීමේ ක්‍රමය

මුද්දර ගාස්තු මුද්දර ඇලවීම මගින්, විශේෂිත බැංකුවකට ගෙවීම මගින් හෝ බලයලත් තැනැත්තන් විසින් මුද්දර ගාස්තු සමථයකට පත් කිරීම කළහැක.

ලංකා බැංකුවේ තැප්‍රෝබේන් ශාඛාවේ දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල්ගේ අංක 4153842 දරන මුද්දර බදු ගිණුමට ගෙවීම් බැර කල යුතයි.

සමාගම් කොටස් නිකුත් කිරීම/මාරු කිරීම මත මුද්දර ගාස්තු ගෙවීම

කොටස් නිකුත්කිරීම

 • කොටස් නිකුත්කිරීම් අයදුම්පත පිටපත් තුනකින් සම්පූර්ණ කල යුතුයි.
 • ආදායම් බදු ගොනුවෙන් කොටසක වටිනාකම ලබාගන්න
 • මුද්දර බදු අංශයේ අදාළ නිලධාරියාගෙන් නිවැරදි මුද්දර බදු ගණනය ලබාගන්න.
 • මුද්දර බදු අංශයේ ඇති විශේෂිත ගෙවීම් පත් භාවිතා කර මුද්දර බදු ගෙවීම සිදු කල යුතුයි.
 • මුදලින් කරනු ලබන ගෙවීම් දෙපාර්තමේන්තු ගෙවීම් පත්‍රිකා අංක 102 එස් / ඩී යොදාගෙන මහජන බැංකුවේ හයිඩ් පාක් කෝනර් ශාඛාවට ගිණුම් අංක   204-1-001-0-0085127 වෙත ​ ගෙවිය හැක

නැතිනම්:

දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් නමින් බැංකු අණකර/ගෙවීම් අණකර සමග තහවුරු කිරීම සදහා අදාල ලේඛන සපයන්න

සටහන්:

 1. එම නිකුතුව දායක/මූලික කොටස් නිකුතුවක් නම්, අයදුම් පත පිටපත් දෙකකින් සම්පුර්ණ කලයුතුයි.
 2. ආදායම් බදු ගොනුවෙන් වටිනාකම ලබා ගැනීම අවශ්‍ය නැත.
 3. අලුත් සමාගම් පනත පරිදි කොටසක වටිනාකම අධ්‍යක්ෂකවරුන් විසින් තහවුරු කල යුතුයි. එබැවින්,අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ අත්සන් සහිතව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ තීරණ පිටපතක් ඉදිරිපත් කල යුතුයි.(ලේකම් විසින් සහතික කල පිටපත් පිලි නොගනී.)
 4. බදු ගෙවන්නා හැදින්වීමේ සහතිකයේ පිටපතක්.

කොටස් මාරුකිරීම්:

 • කොටස් මාරුකිරීමේ අයදුම්පත පිටපත් තුනකින් සම්පුර්ණ කලයුතුයි.
 • කොටස් නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියා පරිපාටියේ පිළිවෙලින් අංක 2,3,4,5 සදහන් පරිදි ක්‍රමය අනුගමනය කලයුතුයි.

බැදුම්කර, බදු/කුලී/ගිවිසුම් මත මුද්දර ගාස්තු ගෙවීම.

 • සාධන පත්‍රය පිළියෙළ කරන අවස්ථාවේදී හෝ ඊට පෙර මුද්දර ගාස්තු ගෙවිය යුතුයි.
 • නිශ්චල දේපල බදුදීම් සහ උකස් සදහා ක්‍රියාත්මක දින සිට දින හතක් තුල ගෙවීම් කල යුතුයි.
 • ගෙවීම් කොමසාරිස් ජනරාල් නමින් කල යුතුයි.
  • දෙපාර්තමේන්තු ගෙවීම් පත්‍රිකා අංක 102 එස් / ඩී යොදාගෙන මුද්දර බදු ගිණුම් අංක 204-1-001-0-0085127 මහජන බැංකුව – බැංකු අණකර, ගෙවීම් නියෝග හෝ මුදලින් කරන ගෙවීම් සදහා පමණි
 • මුදලින් කල ගෙවීමක් නම්, සාධන පත්‍රයෙහි (ඔප්පු වැනි දේ) මුල්පිටපත සහ ඡයාපිටපතක් සමග ගෙවීම් පතෙහි පිටපතක් මුද්දර බදු අංශයට ඉදිරිපත් කල යුතුයි.
 • ඒ අනුව මුද්දර බදු අංශය විසින් සාධන පත්‍රයෙහි අදාල සහතික කිරීම සිදුකරනු ඇත.

උතුරු පළාත් නිශ්චල දේපල මාරුකිරීම්(ත්‍යාග ඇතුළුව)

 • ඉහත උතුරු පළාත් වල පිහිටි නිශ්චල දේපල (ත්‍යාග ඇතුළුව) මත මුද්දර බද්ද දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත ගෙවිය යුතුයි.
 • කොටස් නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටියේ පිළිවෙලින් අංක 2,3,4,5 සදහන් පරිදි ක්‍රමය අනුගමනය කලයුතුයි.

 

Reference : http://www.ird.gov.lk/si/Type%20of%20Taxes/SitePages/StampDuty.aspx?menuid=1207

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • We have worked with Victory Information nearly more than 3 years and recommending the team for software solutions. The management and the team, both are very helpful at the time from the requirement study, implementation and the post-go-live support. They were with us for an extra mile until the customer satisfaction and greatly appreciate their service and the support.


  Asiri Cooray

  Thakral One - Head of ERP Solutions
 • The feedback for the H2SO4 system is good in all areas including servicing. Special thanks to Mr.Haritha Munasinghe for the persisting maintenance of same.


  Chathurika Deepani Subasinghe

  Delvon Security & Investigation PVT(Ltd) - Assistant Managing Director
 • The team has been delivering results within the budget and the time. I’m absolutely satisfied with the quality of their services, their development skills, and responsibility as well as the way they manage communication with us and our clients. I fully recommend Victory Information as a reliable IT partner.


  Ruwan Hitinayake

  Ekrain Holdings - Managing Director
 • We have been using H2SO4 as our ERP solution and have to say that it has transformed the way we do business. Real-time accounting provides real-time information to us with critical insight into our business which allows us to make fast and timely decisions. Flexible reporting in H2SO4 helps us to have information in an analytical manner which speeds up the effective decision making. Victory Information PVT(Ltd) has put a tremendous effort to make a model suitable for our industry as a Fertilizing Company.


  R M D B Rathnayake

  Ceylon Fertilizer Comapny Limited - IT Manager

© 2017 VICTORY INFORMATION [PVT] LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

NO.26, 8th LANE,NAWALA, SRI LANKA.
(+94) 112 806 808 / (+94) 767 444 999
sales@victoryinformation.com