මාතෘත්වය සහ සේවය – Victory Information

මාතෘත්වය සහ සේවය

මාතෘත්වය සහ සේවය

Posted: March 2nd, 2018 | By: Lahiru - 0 Comments

මාතෘ නිවාඩු

මාතෘ නිවාඩු කාල පරිච්ඡේදය එකී නිවාඩු, පෝය නිවාඩු සහ ව්‍යවස්ථාපිත නිවාඩු දින හැර සති 12 කි. (දින 84 කි)  මෙම සති 12න් සති 2 ක් දරු ප්‍රසූතියට පෙර (දරු ප්‍රසූතිය සිදුවන  දිනයද ඇතුළුව) ලබා දිය යුතු අතර ඉතිරි සති 10 දරු ප්‍රසූතිය සිදු වූ දිනයෙන් පසු ලබා දිය යුතු වේ.

මාතෘ ප්‍රතිලාභ ආඥා පනත ප්‍රකාරව සියලුම වැඩ නොකරන දින ඇතුළත්ව සති 12ක මාතෘ නිවාඩු ලබා දිය යුතු වේ.තුන්වන සහ ඉන් අනතුරුව සිදු වන දරු ප්‍රසූතිවලදී සති නිවාඩු, පෝය දින නිවාඩු සහ ව්‍යවස්ථාපිත නිවාඩු දින හැර දින 42ක  මාතෘ නිවාඩු ලබා දිය යුතු වේ. මාතෘ ප්‍රතිලාභ ආඥා පනත යටතේ සියලුම වැඩ නොකරන දින ඇතුළත්ව සති 6 ක මාතෘ නිවාඩු ලබා දෙනු ලැබේ.

තම දරු ප්‍රසුතිය මාසයක් තුළ නැතහොත් දින 14 ක් (සාප්පු හා කාර්යාල සේවක) තුළ සිදුවන බව තම  සේවායෝජකයාට දැනුම්දුන් පසු සේවිකාවට මාතෘ නිවාඩු ලබා දෙනු ලැබේ. දරු ප්‍රසූතිය සිදු වූ පසු සතියක් ඇතුළත ඇය විසින් තමා විසින් දරු ප්‍රසූතිය සිදු කරන ලද දිනය, ඇයට සේවයට නොපැමිණ සිටිය හැකි දින ගණන නිශ්චිතව ගණනය කිරීම සඳහා සේවායෝජකයා වෙත දැනුම්දිය යුතු වේ. තමාට සිටින දරුවන් සංඛ්‍යාවද ඇය විසින් නිශ්චිතව සඳහන් කළ යුතු වේ.

බහු දරු උපත් සිදුවීමකදී හෝ දරු ප්‍රසූතියට පසු රෝගී හෝ සංකුලතා තත්ත්වයන් ඇති වුනු අවස්ථාවකදී මාතෘ නිවාඩු කාල පරිච්ඡේදය දීර්ඝ කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන නීතිය තුළ නොමැත.

මූලාශ්‍රය :  1939 මාතෘ ප්‍රතිලාභ පනත 02 වගන්තිය, 1954 සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනත 18 (ආ) වගන්තිය

ආදායම

සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනත අනුව මාතෘ නිවාඩු පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු වන අතර මාතා ප්‍රතිලාභ ආඥා පනත යටතේ අදාළ කාල පරිච්ඡේදය සඳහා වන සේවකයාගේ වැටුපෙන් 6/7 ක් (86%)  ගෙවනු ලැබේ.

දරු ප්‍රසූතිය පිලිබඳව සේවිකාව විසින් සේවා යෝජකයාට ඇය ප්‍රතිලාභ ඉල්ලා සිටින සේවායෝජකයා යටතේ, වසරක් තුළ අවම වශයෙන් දින 150 ක් සේවය කර ඇති සේවිකාවකට, ඇය දරු ප්‍රසූතියට පෙර සේවායෝජකයාට දැනුම්දෙන දිනට කලින් වහාම ප්‍රතිලාභ සපයනු ලැබේ.

මූලාශ්‍රය : සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනත

18(ඇ) වගන්තිය, මාතෘ ප්‍රතිලාභ ආඥා පනත 35 වගන්තිය

නොමිලේ වෛද්‍ය රැකවරණ

2000 සෞඛ්‍ය සේවා පනත යටතේ මාතෘ නිවාස ස්ථාපනය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ස්ථානය කර ඇති පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය දරු උපතට පෙර දරු උපත සිදුවූ පසු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණය ලබාදීම පිළිබඳ වගකීම උසුලයි. මෙම  වෛද්‍ය රැකවරණය සියලු දෙනා හට නොමිලේ ලබා ගත හැකිය.

මූලාශ්‍රය: වර්ෂ 2000 සෞඛ්‍ය සේවා පනත

 

Reference : https://salary.lk/home/labour-law/labourlaw-sinhalese/maternity

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • We have worked with Victory Information nearly more than 3 years and recommending the team for software solutions. The management and the team, both are very helpful at the time from the requirement study, implementation and the post-go-live support. They were with us for an extra mile until the customer satisfaction and greatly appreciate their service and the support.


  Asiri Cooray

  Thakral One - Head of ERP Solutions
 • The feedback for the H2SO4 system is good in all areas including servicing. Special thanks to Mr.Haritha Munasinghe for the persisting maintenance of same.


  Chathurika Deepani Subasinghe

  Delvon Security & Investigation PVT(Ltd) - Assistant Managing Director
 • The team has been delivering results within the budget and the time. I’m absolutely satisfied with the quality of their services, their development skills, and responsibility as well as the way they manage communication with us and our clients. I fully recommend Victory Information as a reliable IT partner.


  Ruwan Hitinayake

  Ekrain Holdings - Managing Director
 • We have been using H2SO4 as our ERP solution and have to say that it has transformed the way we do business. Real-time accounting provides real-time information to us with critical insight into our business which allows us to make fast and timely decisions. Flexible reporting in H2SO4 helps us to have information in an analytical manner which speeds up the effective decision making. Victory Information PVT(Ltd) has put a tremendous effort to make a model suitable for our industry as a Fertilizing Company.


  R M D B Rathnayake

  Ceylon Fertilizer Comapny Limited - IT Manager

© 2017 VICTORY INFORMATION [PVT] LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

NO.26, 8th LANE,NAWALA, SRI LANKA.
(+94) 112 806 808 / (+94) 767 444 999
sales@victoryinformation.com