එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) – Victory Information

එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT)

එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT)

Posted: March 2nd, 2018 | By: Lahiru - 0 Comments

එකතු කළ අගය මත​ බද්ද 2002 අංක 14 දරණ පනත මඟින් හඳුන්වා දෙන ලද අතර එය 2002 අගෝස්තු 01 වැනි දින සි​ට බල පැවැත්වේ. භාණ්ඩ හා සේවා බද්ද වෙනුවට එකතු කළ අගය මත බද්ද පනවන ලද අතර එය භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය මත අය කරන බද්දකට බොහෝ සෙයින් සමාන වේ.

එය දේශීය භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය මත පනවන ලද බද්දකි. ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන භාණ්ඩ හා ශ්‍රී ලංකාවේ දේශසීමාව තුල සපයනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවා මෙම බද්දෙහි විෂය පථයට ඇතුලත් වේ. මෙම බද්ද භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කිරීමේ සහ බෙදාහැරීමේ ජාලයේ සෑම අදියරකදී ම වර්ධක අගය මත අයකරනු ලබන විවිධ අදියරයන්ගෙන් සමන්විත බද්දකි.

බද්ද අවසාන වශයෙන් පරිභෝජනය කරනු ලබන පාරිභෝගිකයා විසින් දරනු ලැබේ. එය වක්‍ර බද්දක් වන අතර නිෂ්පාදනය හා බෙදාහැරීමේ ජාලයේ සියලු අතරමැදි සැපයුම් කරුවන් හරහා අවසන් පාරිභෝගිකයා විසින් ගෙවනු ලබන බද්දෙහි වටිනාකමට සමාන වටිනාකමක් අවසානයේ දී රජයට ලැබේ. ​​

මෙම බද්දෙන් නිදහස් වූ ඇතැම් භාණ්ඩ හා සේවා ද පවතී. ( එකතුකල අගය මත බදු පනතේ  Iඋපලේඛනයේ  II කොටසේ  දක්වා ඇති පරිදි )​

අණ පනත්

2002 අංක 14 දරණ එකතු කළ අගය මත බදු පනත (2002 ජූලි 26 වැනි දින සහතික කරන ලදී)
2003 අංක 07 දරණ එකතු කළ අගය මත (සංශෝධන) බදු පනත (2003 පෙබරවාරි 27 වැනි දින සහතික කරන ලදී)
2004 අංක 13 දරණ එකතු කළ අගය මත (සංශෝධන) බදු පනත (2004 නොවැම්බර් 18 වැනි දින සහතික කරන ලදී)
2005 අංක 06 දරණ එකතු කළ අගය මත (සංශෝධන) බදු පනත (2005 මාර්තු 30 වැනි දින සහතික කරන ලදී)
2006 අංක 08 දරණ එකතු කළ අගය මත (සංශෝධන) බදු පනත (2006 මාර්තු 31 වැනි දින සහතික කරන ලදී)
2007 අංක 14 දරණ එකතු කළ අගය මත (සංශෝධන) බදු පනත (2007 අප්‍රේල් 12 වැනි දින සහතික කරන ලදී)
2008 අංක 15 දරණ එකතු කළ අගය මත (සංශෝධන) බදු පනත (2008 පෙබරවාරි 29 වැනි දින සහතික කරන ලදී)
2009 අංක 15 දරණ එකතු කළ අගය මත (සංශෝධන) බදු පනත (2009 මාර්තු 31 වැනි දින සහතික කරන ලදී)
2011 අංක 09 දරණ එකතු කළ අගය මත (සංශෝධන) බදු පනත (2011 මාර්තු 31 වැනි දින සහතික කරන ලදී)
2012 අංක 07 දරණ එකතු කළ අගය මත (සංශෝධන) බදු පනත (2012 මාර්තු 30 වැනි දින සහතික කරන ලදී)
2013 අංක 17 දරණ එකතු කළ අගය මත (සංශෝධන) බදු පනත (2013 අප්‍රේල් 24 වැනි දින සහතික කරන ලදී)
2014 අංක 07 දරණ එකතු කළ අගය මත (සංශෝධන) බදු පනත (2014 අප්‍රේල් 24 වැනි දින සහතික කරන ලදී)
ඒකාබද්ද කල 2002 අංක 14 දරණ එකතු කරනලද අගය මත බදු පනත (ඉංග්‍රීසි පමණි) (2014 අප්‍රේල් 30 දක්වා සංශෝධන සහිත)
2015 අංක 11 දරණ එකතු කළ අගය මත (සංශෝධන) බදු පනත (2015 ඔක්තොබර් 30 දින සහතික කරන ලදී.)
2016 අංක 20 දරණ එකතු කළ අගය මත (සංශෝධන) බදු පනත (2016 නොවැම්බර් 1 දින සහතික කරන ලදී.)
එකතු කළ අගය මත බද්ද සඳහා බැඳියාව (මූල්‍ය සේවා හැර)
 • නිෂ්පාදකයින්​
 • ආනයනකරුවන්
 • සේවා සපයන්නන්
 • ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් යටතේ භාණ්ඩ සපයන සැපයුම්කරුවන්
 • තොග හා සිල්ලරව්‍යාපාර​
ලියාපදිංචි විය යුත්තේ කවුරුන්ද
 • බදු අයකළ හැකි ක්‍රියාකාරකමක් කරගෙන යන සම තැනැත්තෙකුම ඔහුගේ බදු අයකළ හැකි භාණ්ඩ හා සේවා සැපයුම​
  • කාර්තුවකට රු. 3,000,000 ඉක්මවා ඇත්නම් හෝ,
  • වර්ෂයකට රු. 12,000,000 ඉක්මවා ඇත්නම් හෝ,
  • අනුපිළිවෙලින් එන කාර්තුවේ රු. 3,000,000 ඉක්මවිය හැකි නම් හෝ අනුපිළිවෙලින් එන මාස 12 ක කාල පරිච්ඡේදයේදී රු. 12,000,000 ඉක්මවීමට ඉඩ ඇති නම්.
 • තොග වෙළෙඳාම් ව්‍යාපාරයක හෝ සිල්ලර වෙළෙඳාම් ව්‍යාපාරයක නියුක්ත යම් තැනැත්තකුගේ හෝ හවුල් ව්‍යාපාරයක කාර්තුමය පිරිවැටුම/ සැපයීම් (නිදහස් සහ ව්‍යතිරික්ත සැපයීම් ඇතුලත්ව) රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්නේ නම්.
එකතු කළ අගය මත බදු අනුප්‍රමාණය
 • ප්‍රමිත අනුප්‍රමාණය 15%
 • ශුන්‍ය අනුප්‍රමාණය
එකතු කළ අගය මත බද්ද සඳහා ලියාපදිංචි වීම​

 

පළමුව, දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පිහිටි බදු සේවා අංශයෙන් හෝ දෙපාර්තමේන්තුවේ ළඟම ඇති ප්‍රාදේශීය කාර්යායෙන් බදු ගෙවන්නා හැඳින්වීමේ අංකයක් සහ එකතු කළ අගය මත බද්ද සඳහා ලියාපදිංචිය ලබා ගත යුතුය.

ලියාපදිංචි වීම සඳහා යටත් වන දින සිට දින 15 කට වඩා ප්‍රමාද නොවන පරිදි බදු වර්ගය සඳහා ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම් පත්‍රය (TPR_005_S) මඟින් අයදුම් කළ යුතුය.​

ලියාපදිංචි වීම සඳහා අවශ්‍ය කෙරෙන ලියකියවිලි
 • TIN සහතිකය
 • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය
 • සීමිත වගකීම් සහිත සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්
  • සාංගමික සංස්ථාපත්‍රය සහ සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලිය
  • අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ලැයිස්තුව  ​
  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය
 • ව්‍යාපාරය හිමිකරුගේ/ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ජාතික හැඳුනුම් පත් පිටපත් ​
 • පිරිවැටුම සනාථ කිරීම සඳහා විකිණුම් විස්තර සහ මුදල් ලැබීම් සනාථ කිරීම සඳහා මාසික බැංකු ප්‍රකාශ
 • අපනයනකරුවෙක් නම් අපනයන අඛණ්ඩව කරනු ලැබූ බවට සනාථ කිරීමේ ලිපි ලේඛණ
 • 22( 7) වගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචිය සදහා
  • ව්‍යාපෘති සැලසුම
  • ආයෝජන මංඩලය සමග වූ ගිවිසුම, ඇත්නම්
  • දේපළ සම්බන්ධ කුලී හෝ බදු ගිවිසුම
  • ආයෝජන මංඩල නොවන ව්‍යාපෘති සදහා අරමුදල් මූලාශ්‍ර තහවුරු කිරීම
  • බලාපොරොත්තු වන භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම් ලේඛනය
ලියාපදිංචි තැනැත්තෙකුගේ වගකීම්​
 • ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ පැහැදිලිව පෙනෙන/දෘෂ්‍යමාන වන පරිදි ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුය.
 • බදු ඉන්වොයිසි නිකුත් කිරීම (වෙනත් ලියාපදිංචි තැනැත්තන් සඳහා).​
 • අදාල කාල පරිච්ඡේද සඳහා ගිණුම් පවත්වාගෙන යෑම.
 • නියමිත දින හෝ එදිනට පෙර බදු ගෙවා වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම.
 • පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් යම් වෙනස්කම් වේ නම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙතඅප්‍රමාදව දැනුම් දීම.
  • හිමිකාරීත්වය
  • ව්‍යාපාරික ස්ථානය
  • ව්‍යාපාරයේ නම
  • ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය
එකතු කළ අගය මත බදු ගෙවීම
 • මූල්‍ය සේවා හැර සේවා සපයන, භාණ්ඩ ආනයනය කරන සහ සැපයුම් කරන කාර්තුමය පිරිවැටුම/සැපයුම රු. මිලියන 100 (නිදහස් හා ව්‍යතිරික්ත සැපයුම් ඇතුලත්ව) ඉක්මවන තොග හෝ සිල්ලර වෙළෙඳාමෙහි නිරත යම් තැනැත්තෙකු හෝ හවුල් ව්‍යාපාරයක් විසින් පහත සඳහන් පරිදි ගෙවීම් කළ යුතුය.
  • මාසයක 01 වැනි දින සිට 15 වැනි දින දක්වා කාල සීමාව සඳහා අදාල මාසය අවසාන දින හෝ එදිනට පෙර
  • මාසයක 16 වැනි දින සිට අවසානය දක්වා කාල සීමාව සඳහා පසුව එළඹෙන මාසයේ 15 වැනි දින හෝ එදිනට පෙර
 • යම් තැනැත්තෙකු හෝහවුල් ව්‍යාපාරයක් විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන භෘණ්ඩ සැපයීමේ,මූල්‍ය සේවා සැපයීමේ නිරත නම් (ඉහත සඳහන් තැනැත්තන් හෝ හවුල් ව්‍යාපාර​ හැර) අදාල මාසය සඳහා වූ ගෙවීම් පසුව එළඹෙන මාසයේ 20 වැනි දින හෝ එදිනට පෙර ගෙවීම් කළ යුතුය.
එකතු කළ අගය මත බදු වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම

නියමිත දින​ය :

 • එක් එක් බදු අය කල හැකි කාල සීමාව අවසාන වීමෙන් පසු මාසයේ අවසන් දිනහෝ එදිනට පෙර

 

භාරදිය යුත්තේ :

 • සියලුම වාර්තා දේශීය ආදායම් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ 7 වන මහලේ පිහිටිමධ්‍යම ලේඛණ කළමනාකරණ අංශය (CDMU) වෙත භාර දිය යුතුය.​
 • ​මූල්‍යසේවා මත එකතු කළ අගය මත බදු වාර්තා දේශීය ආදායම් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ 4 වන මහලේ පිහිටි බැංකු හා මූල්‍ය සේවා අංශය (Unit 6C) වෙත භාර දිය යුතුය.

 

Reffrence: http://www.ird.gov.lk/si/Type%20of%20Taxes/SitePages/Value%20Added%20Tax%20(VAT).aspx?menuid=1204

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • We have worked with Victory Information nearly more than 3 years and recommending the team for software solutions. The management and the team, both are very helpful at the time from the requirement study, implementation and the post-go-live support. They were with us for an extra mile until the customer satisfaction and greatly appreciate their service and the support.


  Asiri Cooray

  Thakral One - Head of ERP Solutions
 • The feedback for the H2SO4 system is good in all areas including servicing. Special thanks to Mr.Haritha Munasinghe for the persisting maintenance of same.


  Chathurika Deepani Subasinghe

  Delvon Security & Investigation PVT(Ltd) - Assistant Managing Director
 • The team has been delivering results within the budget and the time. I’m absolutely satisfied with the quality of their services, their development skills, and responsibility as well as the way they manage communication with us and our clients. I fully recommend Victory Information as a reliable IT partner.


  Ruwan Hitinayake

  Ekrain Holdings - Managing Director
 • We have been using H2SO4 as our ERP solution and have to say that it has transformed the way we do business. Real-time accounting provides real-time information to us with critical insight into our business which allows us to make fast and timely decisions. Flexible reporting in H2SO4 helps us to have information in an analytical manner which speeds up the effective decision making. Victory Information PVT(Ltd) has put a tremendous effort to make a model suitable for our industry as a Fertilizing Company.


  R M D B Rathnayake

  Ceylon Fertilizer Comapny Limited - IT Manager

© 2017 VICTORY INFORMATION [PVT] LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

NO.26, 8th LANE,NAWALA, SRI LANKA.
(+94) 112 806 808 / (+94) 767 444 999
sales@victoryinformation.com