උපයන විට ගෙවීමේ බදු (PAYE)​ – Victory Information

උපයන විට ගෙවීමේ බදු (PAYE)​

උපයන විට ගෙවීමේ බදු (PAYE)​

Posted: March 2nd, 2018 | By: Lahiru - 0 Comments

සේවා යෝජකයන් විසින් 2006 අංක 10 දරණ දේශී​ය ආදායම් පනතේ 114 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරව සේවා නියුක්තිකයෙකුගේ පාරිශ්‍රමිකයක්
ගෙවන අවස්ථාවේදී සේවා නියුක්ත ආදායම මත බදු අඩු කළ යුතුය.

මෙම කාර්යය සඳහා එකී බදු අඩු ​කිරීමේදී භාවිතයට ගනු ලැබිය යුතු බදු වගු දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් නියම කරනු ලැබේ.
පාරිශ්‍රමිකයක් උපයනු ලබන අවස්ථාවේදී මෙම බද්ද අඩු කර ගෙවනු ලබන බැවින් මෙම ක්‍රමය උපයන විට ගෙවීමේ ක්‍රමය ලෙස හැඳින් වේ. ​​​​​

අණ පනත්

2006 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනත (2006 මාර්තු 31 දින සහතික කරන ලදී.)
2007 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් (සංශෝධන ) පනත (2007 මාර්තු 30 දින සහතික කරන ලදී.)
2008 අංක 9 දරන දේශීය ආදායම් (සංශෝධන) පනත (2008 පෙබරවාරි 29 දින සහතික කරන ලදී.)
2009 අංක 19 දරන දේශීය ආදායම් (සංශෝධන) පනත (2009 මාර්තු 31 දින සහතික කරන ලදී.)
2011 අංක 22 දරන දේශීය ආදායම් (සංශෝධන) පනත (2011 මාර්තු 31 දින සහතික කරන ලදී.)
2012 අංක 08 දරන දේශීය ආදායම් (සංශෝධන) පනත (2012 මාර්තු 30 දින සහතික කරන ලදී.)
2013 අංක 18 දරන දේශීය ආදායම් (සංශෝධන) පනත (2013 අප්‍රේල් 24 දින සහතික කරන ලදී.)
2014 අංක 8 දරන දේශීය ආදායම් (සංශෝධන) පනත (2014 අප්‍රේල් 24 දින සහතික කරන ලදී.)
2015 අංක 09 දරන දේශීය ආදායම් (සංශෝධන) පනත (2015 ඔක්තොබර් 30 දින සහතික කරන ලදී.)
ඒකාබද්ධ කල 2006 අංක 10 දරන දේශීය ආදායම් පනත (ඉංග්‍රීසියෙන් පමණි) (2015 අප්‍රේල් 30 දින දක්වා කරන ලද සංශෝධන සහිතව.)
2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනත (2017 ඹක්තෝබර් 24 දින සහතික කරන ලදී.)
බදු ගෙවීම (උ. වි. ගෙ.)

බද්දට යටත් වන සෑම සේවා නියුක්තිකයෙකුගෙන්ම උපයන විට බදු අඩු කිරීමට සේවා යෝජකයින් බැඳී සිටින අතර
එසේ බදු ලෙස අඩු කරන ලද සමස්ත මුදල පසුව එළැඹෙන මාසයේ 15 දින හෝ එදිනට පෙර දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ප්‍රේෂනය කළ යුතුය.

උ. වි. ගෙ. වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම

නියමිත දිනය –සේවා යෝජකයින් විසින් අදාල තක්සේරු වර්ෂය සඳහා උ. වි. ගෙ.
වාර්ෂික වාර්තාව එම තක්සේරු වර්ෂය අවසන් ව එළඹෙන අප්‍රේල් මස 30 වැනි දින හෝ එදිනට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ –දේශීය ආදායම් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ 7 වන මහලේ පිහිටි මධ්‍යම ලේඛණ කළමනාකරණ අංශය (CDMU) වෙත භාර දිය යුතුය.

 

 

Reference : http://www.ird.gov.lk/si/Type%20of%20Taxes/SitePages/Pay%20As%20You%20Earn%20(PAYE).aspx?menuid=1202

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • We have worked with Victory Information nearly more than 3 years and recommending the team for software solutions. The management and the team, both are very helpful at the time from the requirement study, implementation and the post-go-live support. They were with us for an extra mile until the customer satisfaction and greatly appreciate their service and the support.


  Asiri Cooray

  Thakral One - Head of ERP Solutions
 • The feedback for the H2SO4 system is good in all areas including servicing. Special thanks to Mr.Haritha Munasinghe for the persisting maintenance of same.


  Chathurika Deepani Subasinghe

  Delvon Security & Investigation PVT(Ltd) - Assistant Managing Director
 • The team has been delivering results within the budget and the time. I’m absolutely satisfied with the quality of their services, their development skills, and responsibility as well as the way they manage communication with us and our clients. I fully recommend Victory Information as a reliable IT partner.


  Ruwan Hitinayake

  Ekrain Holdings - Managing Director
 • We have been using H2SO4 as our ERP solution and have to say that it has transformed the way we do business. Real-time accounting provides real-time information to us with critical insight into our business which allows us to make fast and timely decisions. Flexible reporting in H2SO4 helps us to have information in an analytical manner which speeds up the effective decision making. Victory Information PVT(Ltd) has put a tremendous effort to make a model suitable for our industry as a Fertilizing Company.


  R M D B Rathnayake

  Ceylon Fertilizer Comapny Limited - IT Manager

© 2017 VICTORY INFORMATION [PVT] LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

NO.26, 8th LANE,NAWALA, SRI LANKA.
(+94) 112 806 808 / (+94) 767 444 999
sales@victoryinformation.com